((بازشدن بخت دختران))

((بازشدن بخت دختران))

ازحضرت آیت الله العظمی بهجت سوال کردند :ازدواج دختری سرنمی گیردوبه اصطلاح بختش بازنمی شود.راهنمایی فرمایید؟

نمازجعفرطیار(ره)بخواند...

 ودرسجده باچشمان اشکبارحاجتش رابخواهد.واین عمل راتازمانی که حاجتش رواشودانجام دهد.

منبع:گوهرهای حکیمانه صفحه 16

+ نوشته شـــده در دوشنبه چهارم مهر ۱۳۹۰ساعــت21:30 تــوسط حسین کاظمی |